وجه تسمیه نام روستا

در خصوص وجه تسمیه روستا براساس اظهارات معتمدین محلی در زمان صفویه، بخش صفی آباد با نام صفی آباد نشین بوده است و به همین دلیل نام صفی آباد بر روی آن گذاشته شده است. همچنین اردال به معنای محل دار زدن است و به دلیل به دار آویخته شدن یک تا دو نفر در آن منطقه نام این محل اردال گذاشته شده است.

فهرست